Missie & Visie

Waar staan we voor:  lokale invloed en betrokkenheid

Meer dan ooit zien en voelen we het belang van water voor de kwaliteit van ons dagelijks leven. Iedereen kan te maken krijgen met te veel of juist te weinig water. Tegelijk staat de kwaliteit van het (drink)water onder druk. Dijkversterking en aanpassing aan het klimaat vragen om grote aanpassingen in onze directe leefomgeving. Wij zijn een aanspeekpunt en spreekbuis voor inwoners en hun lokale belangen bij de vele grote aanpassingen in de eigen omgeving.

Water Lokaal doet dat vanuit de overtuiging dat inwoners Autonomie willen over en Betrokken zijn  bij de eigen omgeving én dat zij zelf belangrijke Competenties en ideeën hebben voor die eigen omgeving.  De kernwaarden Autonoom, Betrokken en Competent (ABC) vormen onze inspiratie voor een eigen lokale invloed.

Waar gaan we voor: mooi en veilig door maatwerk en tempo

Wij gaan primair voor jouw invloed en betrokkenheid op de eigen lokale omgeving. Te vaak zien we grote ingrepen van het Waterschap op de lokale omgeving die onvoldoende aansluiten bij de wensen, kennis en inzichten van de direct omwonenden en belanghebbenden. Juist de lokale kennis en betrokkenheid is nodig om mensen ook mee te krijgen in aanpassingen die hard nodig zijn. Zo gaan wij lokaal voor maatwerk en draagvlak. Tegelijk willen we veel meer tempo zien vanwege de pittige risico’s door te veel of juist te weinig water. Veiligheid en gezond drinkwater staan voorop.