Speerpunten

Hoe dan:  10 speerpunten

De speerpunten van Water Lokaal zijn aangeleverd door actieve inwoners van lokale partijen. Onze speerpunten top 10 blijft open staan voor betere ideeën uit onze wijken, dorpen en steden. Graag horen we wat jij vindt of kan toevoegen op onze speerpunten. Wij willen:

Werken aan veiligheid blijft topprioriteit
Het waterschap draagt zorg voor veilig wonen, werken en recreëren in het gebied. Dat doet ze door voortvarend te blijven werken aan veilige dijken en kades, een klimaatbestendig waterbeheer en het energieneutraal zuiveren van (riool)water.

Lokaal instemmingsrecht invoeren bij belangrijke besluiten
Bij besluiten met grote invloed op de lokale leefomgeving, zoals dijkversterking, wordt er een lokaal instemmingsrecht geboden: baas in eigen omgeving. Het project Gastvrije Waaldijk (inrichting van de weg) komt pas in uitvoering na instemming vanuit aanliggende gemeenten.

Samen met gemeenten en agrarische sector werken aan een klimaatbestendig watersysteem Droogte wordt tegengegaan door zoveel mogelijk water in het rivierengebied te krijgen en vast te houden. Ook in het rivierengebied heeft droogte ingrijpende gevolgen voor onze leefomgeving. In de bebouwde omgeving leidt een tekort aan oppervlaktewater onder meer tot hittestress, terwijl in het landelijk gebied te weinig water beschikbaar is voor beregening van fruit of gewassen. Ook gaat de watervoorraad van de drinkwaterbedrijven achteruit. Het almaar dalende grondwaterpeil leidt tot schade aan funderingen van woningen, dijken, natuur en landbouw.

Heroverweging van het niet versterken van kades in de Alblasserwaard door verlaging waterpeil
Hoge waterpeilen vormen niet de enige bedreigen voor verzwakte kades. Kades kunnen ook verzwakken als er gedurende langere tijd (te) weinig neerslag valt. Hierdoor kan de grasmat van kades uitdrogen, waardoor kades (verder) verzwakken. Een klimaatbestendig watersysteem (water langer vasthouden in het gebied) vereist in het algemeen hogere peilen; geen lagere.

Voldoende en schoon water voor iedereen
Er moet voor iedereen in het waterschap voldoende en schoon water zijn. Het waterschap zorgt voor voldoende en schoon water, zodat iedereen zonder zorgen kan zwemmen en recreëren.

Goed natuurbeheer bevorderen
Met de hoeveelheid watergangen, oevers en bermen die Waterschap Rivierenland in beheer en onderhoud heeft en bij het treffen van maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie, worden de kansen benut voor het voeren van een geïntensiveerd natuurbeheer, waarbij wordt ingezet op versterking van de biodiversiteit.

Wegbeheertaak overdragen aan gemeenten
Waterschap Rivierenland voert in het westelijk deel van het gebied nog het de wegbeheer van polderwegen, etc. Dit is geen kerntaak van een waterschap. Het waterschap draagt de wegbeheer taak over aan de gemeenten, waarbinnen de wegen gelegen zijn en doet dat tegen condities die voor de betreffende gemeenten haalbaar en acceptabel zijn.

Behoud van historisch cultureel erfgoed
Binnen het gebied van Waterschap Rivierenland is veel, aan de waterschapstaken gerelateerd, historisch cultureel erfgoed aanwezig, waaronder op verschillende plaatsen Unesco Werelderfgoed (gebouwen, watermolens, gemalen, oude- en nieuwe Hollandse waterlinie, etc.). Het waterschap gaat met respect om met het erfgoed en draagt naar vermogen bij aan het in stand houden van in het gebied aanwezig erfgoed; ook als de eigendom van dergelijk erfgoed aan derden (b.v. gemeenten) toebehoort.

Niet verhogen van waterschapslasten voor inwoners en bedrijven
De komende bestuursperiode (2023-2027) wordt ernaar gestreefd om de waterschapslasten voor burgers en (agrarische) bedrijven niet verder te verhogen. Als gevolg van onder meer de hoge inflatie hebben zij daar de komende jaren geen ruimte meer voor. Extra gelden vanuit het rijk bieden de ruimte voor (klimaat)ambities.

Verdergaande samenwerking van het waterschap met inliggende gemeenten bevorderen
Het overleg tussen het waterschap en de inliggende gemeenten wordt verder bevorderd door de thans bestaande overleggen in gebiedscommissies uit te breiden met periodiek bilateraal overleg tussen waterschap en individuele gemeentes

 

Taken Waterschap

Wat zijn de belangrijkste taken van het waterschap?

Zorg voor de dijken en kades (waterveiligheid)
Door al het water in en om het Waterschap is het gevaar van overstromingen groot. Waterkering betekent, dat het water moet worden tegengehouden. Het Waterschap moeten dijken en kades op peil houden en onderhouden.

Zorg voor de hoeveelheid water (waterkwantiteit)
Hierbij gaat het om de regeling van het oppervlaktewater in een bepaald gebied. Het water mag niet te hoog, maar ook niet te laag staan. Dat kan voor een deel worden geregeld door een juiste aan- en afvoer van water. Het Waterschap regelt en bewaakt het waterpeil op regionaal niveau.

Zorg voor schoon water (waterkwaliteit)
Het gaat hier om de bescherming van het oppervlaktewater tegen verontreiniging. Zo zorgt het waterschap voor de zuivering van afvalwater, dat door huishoudens en bedrijven op de riolen wordt geloosd. Dit water wordt gereinigd in een door het Waterschap beheerde rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Zorg voor de water- en vaarwegen (onderhoud)
Hieronder valt het uitbaggeren van water- en vaarwegen, het onderhouden van wegen in een deel van het gebied, het bedienen van sluizen en bruggen en de zorg voor beschoeiingen en bermen.